Inbjudan till Årsmöte 2020

Varmt välkommen till Vårdnässpeles årsmöte

Plats: Eklunda bio i Bestorp
Tid: Lördagen den 4 april 2020 kl 12.00
Motioner inlämnas till Maria Winroth info@vardnasspelen.com (senast 2020-03-21)
Föreningen bjuder på smörgåstårta

 

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
 3. Upprättande av medlemsförteckning för ev. rösträkning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Årsmötets behöriga utlysande.
 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 11. Val av ordförande av föreningen.
 12. Val av kassör för föreningen.
 13. Val av övriga ledamöter.
 14. Val av suppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

 

< nyheter